رفتن به محتوای اصلی
فلزات آنلاین

مصاحبه مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز با ماهنامه تحلیلی اخبار فلزات

بـا شـیوع ویـروس کرونا در سرتاسـر جهـان، دولت هـا به منظور پیشـگیری از رشـد این بیمـاری، شـهرها را به حالت قرنطینـه درآوردنـد و فعالیـت بسـیاری از واحدهـای صنعتی را متوقـف کردند. این تعطیلی موجب شـد بازار بسـیاری از صنایـع بـزرگ همچـون نفت خام و فـولاد تحت تاثیر قرار گیـرد. بـازار داخلی ایران نیـز، متاثر از این ویـروس مخرب، اکنـون شـرایط خاصـی را تجربـه میکند و پیشبینی میشـود حتـی پس از پایـان این بیمـاری، مدتی طول بکشـد تا شـرایط بـه وضعیت عـادی بازگردد. البته نبایـد از لزوم توجه به برنامه ریزی و اجرای اقدامات مناسـب در جهت کاسـتن از تبعات این بحران جهانی نیز غافل شد.

مدت زیادی از شـیوع بیماری کرونا ـ که حاال تبدیل بـه یـک پاندمی شـده اسـت ـ نمیگذرد، ولـی در همین مـدت کوتـاه تأثیـرات فراوانی در تمـام جنبه های زندگی بشـر از جملـه اقتصـاد، سیاسـت، صنعـت و... بـر جـای گذاشـته اسـت. این تأثیرات را میتوان در صنعت فولاد، کـه همواره شـاخصهای از فعالیتهای صنعتی کشـورها به شـمار مـیرود، به وضوح مشـاهده کرد. بدیهی اسـت شـدت ایـن تأثیـرات در همـه کشـورها یکسـان نبـوده اسـت. چیـن، به عنـوان دارنده بزرگتریـن صنعت فولاد جهـان، در سـال گذشـته حـدود 996 میلیـون تـن یعنی نزدیـک بـه 60 درصـد از فـولاد خـام جهـان را تولیـد و نزدیـک به 88 میلیون تن یعنـی 9 درصد از تولیدات خود را صـادر کـرد. آهنـگ صادرات فـولاد چین بعد از سـال 2016 رو بـه کاهـش بـوده اسـت، در حالی که هر سـال بـه طـور میانگیـن 5 درصـد بـر تولیـد فـولاد خـام خود میافزایـد. ایـن امـر نشـان دهنده حجم بـالای تقاضای فـولاد در بازارهـای داخلـی چین اسـت. شـواهدی مانند رشـد 7 درصـدی تولید فـولاد خـام در ماههـای ژانویه و فوریـه و اعلام بازگشـایی پروژه های بزرگ راهسـازی و زیرسـاختی در مـاه مـارس دلالت بـر ایـن دارنـد کـه ویـروس کرونا آسـیب قابل توجهی به اقتصـاد چین نزده اسـت و پروژه هـای بـزرگ ایـن کشـور بـا خطـر رکـود مواجـه نشـده اند. احتمـال ویـروس کرونـا بـر بازارهای صادراتـی چیـن، کـه بزرگترین آنها آمریکاسـت، تاثیر خواهـد گذاشـت. صـادرات سـهم کوچکـی در صنعـت فـولاد چیـن دارد و به نظر میرسـد چین در سـال 2020 هم یک میلیارد تن و یا بیشتر فولاد تولید خواهد کرد.

به نظـر میرسـد ویـروس کرونـا افـت شـدید تولید فـولاد را در اروپـا در پـی خواهـد داشـت؛ زیـرا هنوز تولید فـولاد حوزه یورو پـس از رکود اقتصادی سـالهای 2007 و 2008 کامال بهبود نیافته اسـت. بخشهای ساخت وساز و خودروسـازی، کـه دو مصرف کننده مهم فولاد به شـمار میرونـد، از کرونـا آسـیب دیده انـد. انجمن خودروسـازان اروپـا تخمیـن میزننـد کـه بـه دلیـل تعلیـق خطـوط اتومبیل سـازی ایـن قـاره، حـدود 55 هـزار تـن در روز از تقاضـای فـولاد بخـش خودروسـازی اروپا کاسـته شـده اسـت. بخش ساخت وسـاز نیز در برخی کشـورها، به دلیل قرنطینه هـای اخیر، تحت فشـار بوده و تقاضـای فولاد آن کاهـش یافته اسـت. در حال حاضر کوره هـای بلند زیادی در سراسـر اروپا از جمله اتریش، فرانسـه، آلمان، اسـپانیا و ایتالیـا موقتـا تعطیـل شـده اند و خطـوط بسـیاری نیـز با کاهش شدید فعالیت روبه رو هستند. در ناحیه غرب آسـیا، که بیشتر یک بازار مصرف کننده برای فولاد به شـمار می آید تا تولیدکننده، باید سـه عامل کرونـا، کاهش قیمت نفت و فرارسـیدن ماه رمضـان را به طـور همزمـان در نظـر گرفت. این سـه عامـل حداقل تا سـه مـاه آینـده موجب کاهـش تقاضای فـولاد در منطقه خواهنـد شـد. ویـروس کرونـا از جملـه پدیده هـای منحصربه فـردی اسـت که هـم در عرضه و هـم در تقاضا بـه طور همزمـان اختلال ایجاد کرده اسـت. در هفته های گذشـته صندوق بین المللی پول چشـم انداز رشد اقتصادی کشـورهای خاورمیانـه را، بـه دلیـل کاهش قیمـت نفت، منفـی 3/3 درصد ( بر خالف پیشبینـی 3/0 درصد ) اعلام کرده است.


■ ریزش قیمتی در پی رکود صنعتی

شـیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی بسـیاری از واحدهـای تولیـدی و صنعتی موجب شـده اسـت تا کارشناسـان رکـود اقتصـادی بـه مراتب شـدیدتری را نسـبت بـه رکـود سـال 2008 پیشبینی کننـد و حتی بـه عقیـده بسـیاری، تکـرار رکـود دهه سـی میلادی دور از انتظـار نخواهـد بـود. دلایل بسـیاری برای این پیشبینـی وجود دارد: اول، پنج کشـور از هفت کشـور صنعتـی جهـان در رده اول تـا ششـم ابتال بـه کرونا و فـوت بر اثر آن قرار دارند؛ دوم، کشـورهای تولیدکننده نفـت اوپک پلاس 20 میلیون بشـکه از تولیـد روزانه خـود یعنی 20 درصـد از مصرف روزانـه نفت جهان را کاهـش داده انـد، ولی قیمت نزولی نفت متوقف نشـده اسـت. بنابرایـن در حاضر حداقل 20 درصـد از اقتصاد دنیـا از حرکـت بازایسـتاده اسـت. با توجه بـه تعطیلی کارخانجات خودروسـازی در کشـورهای اروپایی، ژاپن و آمریـکا و همینطـور کاهـش یـا توقـف فعالیت های انتقـال نفـت وگاز با لوله، تقاضـای ورق در اکثر مناطق بـا کاهـش شـدید همـراه اسـت و در برخی کشـورها منجـر به کاهـش تولید و یـا توقف تولید فولاددسـازان شـده اسـت. قیمـت شـمش فـولاد صادراتی ایـران از 400 دلار در اوایـل سـال جاری بـه 340 دلار در هفته گذشـته رسـیده اسـت. ایـن قیمت هـا هـم پایـدار نخواهنـد بـود و خریـداران انتظـار کاهـش قیمـت بیشـتری را خواهنـد داشـت. در چنیـن شـرایطی می بایسـت منتظـر مانـد تا ثبـات به اقتصـاد و تجارت جهانی بازگردد.


■ اثرگذاری بیشتر ویروس کرونا بر بخش های پایین دستی

بـه طور کلی صنعت فـولاد ایران را بایـد به دو بخش مجزا و قابل تفکیک بالادسـتی و پایین دستی تقسیم کرد. در بخشهـای بالادسـتی، فولاددسـازی های بـزرگ دیـده می شـوند که بـه منابع معدنـی و انرژی دسترسـی دارند و فـارغ از تحـولات جهانـی، به تولید خـود ادامـه میدهند. حتـی در سـطح جهـان نیـز بـا اینکـه قیمـت نفـت بـه پایین تریـن سـطح در بیسـت سـال گذشـته رسـیده، ولی قیمـت سـنگ آهن و زغال سـنگ کاهـش محسوسـی نداشـته اسـت. در بخش پایین دسـتی نیز صنایع نورد قرار دارنـد کـه مـاده اولیـه آنها بلوم و بیلت اسـت. نوسـانات قیمت هـای جهانی و داخلی فولاد این بخش ها را بیشـتر تحت تاثیر قرار میدهد. شـیوع ویروس کرونا بر همه موانع و مشـکلات قبلی صنعت فولاد افزوده شـده اسـت و تهدیـدی جدی برای بازارهـای داخلـی و خارجـی بـه شـمار مـیرود. صنعت فـولاد کشـور بـه یک همزیسـتی بـا موانع و مشـکلات رسـیده اسـت. بعضـی از ایـن موانع، همچـون تحریم ها کـه بـر صـادرات فشـار می آورنـد، دائمـی هسـتند. در صـادرات، موضـوع اصلـی رقابـت بـا سـایر کشـورهای تولیدکننـده اسـت که ایـن کشـورها از معضـل تحریم، انتقـال پـول و فروش غیرمسـتقیم محصـولات فولادی ایـران کمال اسـتفاده را در جهت تضعیـف جایگاه ایران می برنـد و تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان ایرانی نهایت ضرر را در این مورد متحمل میشـوند. شـیوع بیماری با آخریـن مـاه سـال و شـروع سـال جدیـد مصادف شـد و هنـوز تأثیـرات خـود را کامل نشـان نداده اسـت. در بین موانـع داخلـی، رکـود ساخت وسـاز، افزایـش کرایـه حمل ونقل زمینی، کیفیت و نوسـانات شـدید قیمت مواد اولیـه و سیاسـت های ارزی دولـت تاثیـر مسـتقیمی بـر قیمت فروش محصول در بازار دارد. در ایـران، بخـش اعظم محصـولات نهایی فـولاد به استثنای ورق را بخش خصوصی تولید میکند که در چند سـال گذشـته این شـرکت ها اقـدام به توسـعه صـادرات کرده انـد. ولـی با شـرایط پیش آمـده و همچنین پیـش رو بـودن مـاه رمضان، بعید اسـت کـه بازارهـای صادراتی تا چنـد ماه آینـده به روال قبلی خـود بازگردند. بـرای جبران کاهـش تقاضـا در بازارهـای جهانی می بایسـت افزایش تقاضـا در داخـل برای محصـولات فولادی تقویت شـود که این کار نیازمند حمایت دولتی از پروژه های زیرسـاختی و عمرانـی اسـت. برای مثـال، دولت چین بودجـه ای 440 میلیـارد دلاری بـرای جلوگیری از رکود صنایع مسـکن و زیرسـاختی و عمرانـی و نیز برای تحریـک تقاضای فولاد در نظر گرفته است. رونـد شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران به نحـوی بوده اسـت کـه بتـوان مـوج اول ضربه ایـن بیمـاری را در ایام تعطیلات سـال جدیـد کنتـرل کـرد، امـا ادامـه آثـار و پس لرزه هـای کرونـا توجـه و برنامه ویـژه ای می طلبد که از جملـه این برنامه هـا میتوان به بسـته های حمایتی در قالـب تسـهیلات بانکـی با نرخ پاییـن، جبران بخشـی از هزینه هـای دسـتمزدی و هزینه هـای انـرژی، کاهش و یا تخفیف پرداخت مالیات عملکرد و ارزش افزوده واحدهای تولیـدی و نیـز برنامه ریـزی بـرای رونـق ساخت وسـاز در کشور اشاره کرد.


■ سلامت نیروی کار، اولویت شرکت فولاد ناب تبریز

شـرکت فـولـاد نـاب تبریـز، بـه عنـوان یکـی از واحدهای خصوصی پیشـگام در صنعت فولاد کشـور، در طـول هفته هـای اخیر همـواره تلاش کرده اسـت تا با انجـام برنامه ریزی هـای مـدون، اقداماتی مناسـب را درراسـتای مسئولیت های اجتماعی در دسـتور کار خود قرار دهد. این شـرکت کوشـیده اسـت تا با ضدعفونی معابر، مسـیرهای تردد پرسنل، مکان های عمومی و اختصاصی و تجهیـزات بـا محلول های مناسـب، محیطی سـالم را بـرای فعالیـت پرسـنل خـود فراهـم کنـد. این شـرکت همچنیـن بـا اجـرای روزانه تب سـنجی، رعایـت فاصله اجتماعـی، بـه حداقل رسـاندن تماس کارکنـان، کاهش یـا تعطیلی موقـت فعالیت ها و تغییـر روش سـرو غذا به ظروف یکبارمصرف، زمینه مناسـبی را برای پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونـا در میـان کارکنان فراهـم آورده اسـت. خرید دسـتگاه های تبسـنج مادون قرمز و کنترل اکسـیژن، تامیـن اقلام بهداشـتی مـورد نیاز، آمـوزش، اطلاع رسـانی و فرهنگ سـازی در قالب تدوین و انتشـار پوسـتر، بروشـور، بنـر و پیامـک و اسـتفاده از سـایر کانال هـای ارتباطـی بخشـی از اقدامـات انجام شـده در شرکـت فولـاد نـاب تـبـریـز است.