رفتن به محتوای اصلی

مشخصات ابعادی و وزن نبشی بال مساوی 30*30

L30*30