رفتن به محتوای اصلی

مشخصات ابعادی و وزن نبشی بال مساوی 50*50

L50*50