رفتن به محتوای اصلی

مشخصات ابعادی و وزن نبشی بال مساوی 63*63

L63*63