رفتن به محتوای اصلی
ریل کشور نیازمند سیستم هوشمند
زکریا نایبی مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز نیز در این زمینه در گفت وگو با روزنامه صنعت و معدن اظهار کرد: گسترش ریلگذاری بستگی به توسعه صنعت راه آهن دارد.
مشترک مطالب اخبار صنعت شوید.